◊ ABOUT
  introduction
  board
  services
  membership
  advisory board
◊ INFO
  news
  calendar
  links
◊ MEMBERS
  members
  research
  message board
  contact us
 

Calendar Makedonski


  December 2005
 

   02.12 - 02.12  General Assembly of the members of DCC in Skopje


  January 2006

01.31                General Assembly of the members of DCC in Skopje


  February 2007

 02.22  Остварена средба на Сојузот на стопански комори со Холандската  стопанска комора во Македонија

 

На 22 февруари 2007 година во просториите на Холандската стопанска комора во Македонија претставниците од ССК остварија средба го г-дин Љупчо Тодоровски и Ѓоко Мишковски преставници од Холандската стопанска комора во Македонија. Како преставници од ССК на овој состанок присуствуваа г-ѓа Ленче Јосифова од Лисца, г-дин Јохан Елзесер од Попова Кула, г-ѓа Милена Чупаркоска од Микросам и г-дин Никола Ефтимов, извршен директор на ССК. ...   повеќе ... 


 


 


 

 


 

 

 
 
 
-----Dutch Chamber of Commerce in Macedonia-----